Правапіс ы, і пасля прыставак.
Спішыце ў сшытак, устаўляючы, дзе патрэбна, прапушчаныя літары.
Аб..мшэць; 11) звыш..дэйны;
без..дэйны; 12) контр..дэя;
дэз..нтэграцыя; 13) між..сламскі;
за..граць; 14) на..менне;
за..грываць; 15) пера..грываць;
за..канне; 16) пера..начыць;
за..маць; 17)пра..люстраваць;
за..нтрыгаваць; 18) пра..гравальнік;
за..сці; 19) дзярж..нспекцыя;
перад..нфарктны 20) с..граць.

Абымшэць, звышидэйны, безидэйны, контридэя, дэзинтеграция, мижисламски, зайграць, найменне, заигрываць, пераигрываць, заиканне, перайначыць, займаць, праилюстраваць, заинтрыгаваць, прайгравальник, зайсци, дзяржинспекцыя, перадинфарктны, сыграць.

Оцени ответ
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Беларуская мова.

Найти другие ответы

Загрузить картинку
Самые новые вопросы